نشست علمی:فلسفه زیست فضای مجازی

اندیشکده تداوم با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دبیرخانه هیات اندیشه ورز دینی برگزار میکند:
سخنرانی با موضوع “فلسفه زیست فضای مجازی” توسط خانم دکتر پریسا امیری فرد