بررسی نسبت دین و دانشگاه

چکیده:
نهاد دانشگاه در هر جامعه اي سه كاركرد عمده توليد علم، آموزش متخصص و جامعه پذيري و تربيت فرهنگي-اجتماعي مخاطبين را برعهده دارد و مشخص است كه اصول حاكم بر اين سه كاركرد مذكور متأثر از مباني و ارزش هاي هر جامعه مي باشد. مروري بر نسبت دانشگاه هاي موجود غرب با مباني و ارزش هاي دنياي غرب، مطلب مذكور را تأييد مي كند.

با وقوع انقلاب اسلامي ايران گرايشي جدي در بدنه جامعه خصوصا در فضاي نخبگان دانشگاهي و حوزوي نسبت به احياي دين در تمام ساحت هاي زيست بشري ايجاد گرديد و متعاقبا نياز به قوه عاقله¬اي براي توليد محتوا، نظریه و نرم افزار جهت بسط و تحقق اصول و ارزشهاي ديني در حوزه حكومت و جامعه و همچنين رقابت با مباني و ارزشهاي دنياي مدرن بيش از پيش احساس شد. تلاش براي زندگي ديني در فضاي فرهنگي و سياسي دانشگاهها هم مزيد بر علت شد تا عوامل و نیازهای فوق، فاز اول جريان «انقلاب فرهنگي» كه تلاشي براي متحول نمودن دانشگاه ها به سمت «دانشگاه مطلوب» و بازتعریف “رابطه دین و دانشگاه ” بود، شکل بگیرد.
در این سلسله برنامه سعی شد به ابعاد موضوع مفهوم شناسی و تبارشناسی دانشگاه در ایران و نسبت دین و دانشگاه و دانشگاه اسلامی در دو ساحت نظر و اجرا پرداخته شود.